Explore your Results

ThumbnailTitle
Van Homulus, een schoene comedie daer in begrepen wort hoe inder tijt des doots der menschen alle geschapen dinghen verlaten dan alleene die duecht die blijft by hem vermeerdert ende ghebetertVan Homulus, een schoene comedie daer in begrepen wort hoe inder tijt des doots der menschen alle geschapen dinghen verlaten dan alleene die duecht die blijft by hem vermeerdert ende ghebetert
TEXT
Brvylofs-gedicht ter eeren vanden eervvaerden, hooch-geleerden, godt-saligen D. Pavlvs Colonivs bedienaer des godlicken woorts binnen Leerdam, met de eerbare, deuchden-rijcke ionck-vrouwe Catharina LemansBrvylofs-gedicht ter eeren vanden eervvaerden, hooch-geleerden, godt-saligen D. Pavlvs Colonivs bedienaer des godlicken woorts binnen Leerdam, met de eerbare, deuchden-rijcke ionck-vrouwe Catharina Lemans
TEXT
Verhandeling ter beandwoording der vraag welken invloed heeft vreemde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde sints het begin der vijftiende eeuw tot op onze dagen?Verhandeling ter beandwoording der vraag welken invloed heeft vreemde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde sints het begin der vijftiende eeuw tot op onze dagen?
TEXT
Oude ende nieuwe lof-sangen, die gemeenlijk gesongen worden op de geboorte ons heeren Jesu Christi, van kers-nagt, tot Maria Ligtmisse toeOude ende nieuwe lof-sangen, die gemeenlijk gesongen worden op de geboorte ons heeren Jesu Christi, van kers-nagt, tot Maria Ligtmisse toe
TEXT
Nieuw woordenboek der Nederlandsche en Hoogduitsche taal, waarin de woorden en spreekwyzen der eerste taale, volgens hunne verscheide betekenisse en kragt, door de laatste naauwkeurig verklaard en opgehelderd wordenNieuw woordenboek der Nederlandsche en Hoogduitsche taal, waarin de woorden en spreekwyzen der eerste taale, volgens hunne verscheide betekenisse en kragt, door de laatste naauwkeurig verklaard en opgehelderd worden
TEXT
Klagt over den ontydigen dood van mynen neef, den eerwaerdigen, zeer geleerden en godvruchtigen heer, Pieter Bierumer, in zyn eerwaerdig leven, zeer geliefden leeraer onder de remonstranten te RotterdamKlagt over den ontydigen dood van mynen neef, den eerwaerdigen, zeer geleerden en godvruchtigen heer, Pieter Bierumer, in zyn eerwaerdig leven, zeer geliefden leeraer onder de remonstranten te Rotterdam
TEXT
Verhandeling over de mogelijkheid, de beste wijze van invoering, en de belangrijke voordeelen eender algemeene armen-inrigting in het Rijk der Nederlanden, door het vestigen eener Landbouwende Kolonie in deszelfs Noordelijk gedeelteVerhandeling over de mogelijkheid, de beste wijze van invoering, en de belangrijke voordeelen eender algemeene armen-inrigting in het Rijk der Nederlanden, door het vestigen eener Landbouwende Kolonie in deszelfs Noordelijk gedeelte
TEXT
Kramers' woordentolk verkort. Bevattende de vertaling en verklaring van vele duizenden vreemde woorden, waarvan de kennis voor den ambtenaar, koopman, fabrikant, kunstenaar, dagbladlezer, enz. van dagelijksche behoefte isKramers' woordentolk verkort. Bevattende de vertaling en verklaring van vele duizenden vreemde woorden, waarvan de kennis voor den ambtenaar, koopman, fabrikant, kunstenaar, dagbladlezer, enz. van dagelijksche behoefte is
TEXT
Kramers' woordentolk verkort. Bevattende de vertaling en verklaring van vele duizenden vreemde woorden, waarvan de kennis voor den ambtenaar, koopman, fabrikant, kunstenaar, dagbladlezer, enz. van dagelijksche behoefte isKramers' woordentolk verkort. Bevattende de vertaling en verklaring van vele duizenden vreemde woorden, waarvan de kennis voor den ambtenaar, koopman, fabrikant, kunstenaar, dagbladlezer, enz. van dagelijksche behoefte is
TEXT
Kramers' woordentolk verkort. Bevattende de vertaling en verklaring van vele duizenden vreemde woorden, waarvan de kennis voor den ambtenaar, koopman, fabrikant, kunstenaar, dagbladlezer, enz. van dagelijksche behoefte isKramers' woordentolk verkort. Bevattende de vertaling en verklaring van vele duizenden vreemde woorden, waarvan de kennis voor den ambtenaar, koopman, fabrikant, kunstenaar, dagbladlezer, enz. van dagelijksche behoefte is
TEXT
Schatkamer der Nederlandsse oudheden. Of woordenboek, behelsende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten en heeren huysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens en lands wysenSchatkamer der Nederlandsse oudheden. Of woordenboek, behelsende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten en heeren huysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens en lands wysen
TEXT
Schatkamer der Nederlandsche oudheden. Of woordenboek, behelzende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten en heeren huizen, oude volkeren, rivieren, vermaarde luiden in staat en oorlog, oudheden, gewoontens en lands wysenSchatkamer der Nederlandsche oudheden. Of woordenboek, behelzende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten en heeren huizen, oude volkeren, rivieren, vermaarde luiden in staat en oorlog, oudheden, gewoontens en lands wysen
TEXT
Lyk-tranen gestort over het onverwagt afsterven van mynen saligen en teergelievden vader den wel-eerwaarden heere Henricus Dibbezius oud-leeraar in de bloejende gemeente J.C. te LeydenLyk-tranen gestort over het onverwagt afsterven van mynen saligen en teergelievden vader den wel-eerwaarden heere Henricus Dibbezius oud-leeraar in de bloejende gemeente J.C. te Leyden
TEXT
Kramers' woordentolk verkort. Bevattende de vertaling en verklaring van vele duizenden vreemde woorden, waarvan de kennis voor den ambtenaar, koopman, fabrikant, kunstenaar, dagbladlezer, enz. van dagelijksche behoefte isKramers' woordentolk verkort. Bevattende de vertaling en verklaring van vele duizenden vreemde woorden, waarvan de kennis voor den ambtenaar, koopman, fabrikant, kunstenaar, dagbladlezer, enz. van dagelijksche behoefte is
TEXT
Het dank-offer der verloste Kerk voor de verheffinge van hare Koninglijke Majesteiten William de III en Maria de II tot koning en koninginne van Engeland, Schotlant, Vrankryk, en Yrlant. enz.Het dank-offer der verloste Kerk voor de verheffinge van hare Koninglijke Majesteiten William de III en Maria de II tot koning en koninginne van Engeland, Schotlant, Vrankryk, en Yrlant. enz.
TEXT
Genus en geslacht in de Gouden Eeuw. Een bijdrage tot de studie van de nominale klassifikatie en daarmee samenhangende adnominale flexievormen en pronominale verschijnselen in Hollands taalgebruik van de zeventiende eeuwGenus en geslacht in de Gouden Eeuw. Een bijdrage tot de studie van de nominale klassifikatie en daarmee samenhangende adnominale flexievormen en pronominale verschijnselen in Hollands taalgebruik van de zeventiende eeuw
TEXT
Kramers' woordentolk verkort. Bevattende de vertaling en verklaring van vele duizenden vreemde woorden, waarvan de kennis voor den ambtenaar, koopman, fabrikant, kunstenaar, dagbladlezer, enz. van dagelijksche behoefte isKramers' woordentolk verkort. Bevattende de vertaling en verklaring van vele duizenden vreemde woorden, waarvan de kennis voor den ambtenaar, koopman, fabrikant, kunstenaar, dagbladlezer, enz. van dagelijksche behoefte is
TEXT
Cantate, ter gelegenheid der viering van het vijftigjarig bestaan van het Amsterdamsche eerste departement der Maatschappij tot Nut van 't AlgemeenCantate, ter gelegenheid der viering van het vijftigjarig bestaan van het Amsterdamsche eerste departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
TEXT
Vreugde-galm op de verkiesingh van den wel edelen gestrengen heer mr. Wigbold Slicher, tot praesident van den Hove van Holland, Zeeland en VrieslandVreugde-galm op de verkiesingh van den wel edelen gestrengen heer mr. Wigbold Slicher, tot praesident van den Hove van Holland, Zeeland en Vriesland
TEXT
Geschiedenis der wereld in woord en beeld. Deel 2: de volkerenbeweging in Oost en West, de wereld der Middeleeuwen, de wereld van het Oosten, de 14de eeuwGeschiedenis der wereld in woord en beeld. Deel 2: de volkerenbeweging in Oost en West, de wereld der Middeleeuwen, de wereld van het Oosten, de 14de eeuw
TEXT
Bisschop David van Bourgondië en zijn stad. Utrechtsch-Hollandsche jaarboeken 1481-1483, naar den eersten druk van Antonius Matthaeus' Analecta, 1698Bisschop David van Bourgondië en zijn stad. Utrechtsch-Hollandsche jaarboeken 1481-1483, naar den eersten druk van Antonius Matthaeus' Analecta, 1698
TEXT
Zangen, ter gelegenheid van de algemeene vergadering der Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, op dinsdag, den 11den augustus, 1835.Zangen, ter gelegenheid van de algemeene vergadering der Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, op dinsdag, den 11den augustus, 1835.
TEXT
Amstelskerk verheugd en dankbaar, over de herstelling van haaren heilgezant, den weleerwaardigen Heere Johannes Henricus Westerhoof, van eene gevaarlijke krankheidAmstelskerk verheugd en dankbaar, over de herstelling van haaren heilgezant, den weleerwaardigen Heere Johannes Henricus Westerhoof, van eene gevaarlijke krankheid
TEXT
Rouwklagt, toegewyd aan den wel edelen grootachtbaren here Everard van Harscamp, raad in de vroedschap en regerend burgermeester der stad UtrechtRouwklagt, toegewyd aan den wel edelen grootachtbaren here Everard van Harscamp, raad in de vroedschap en regerend burgermeester der stad Utrecht
TEXT
Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen, bijzonder aan de scheepvaart en het scheepsleven, het dierenrijk en het landleven ontleendHandleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen, bijzonder aan de scheepvaart en het scheepsleven, het dierenrijk en het landleven ontleend
TEXT
Verzameld journalistiek werk. Deel 15. Nieuwe Rotterdamsche Courant november 1926 - januari 1929. Met enkele aanvullingen 1906, 1910Verzameld journalistiek werk. Deel 15. Nieuwe Rotterdamsche Courant november 1926 - januari 1929. Met enkele aanvullingen 1906, 1910
TEXT
'Godtslasterlijck ende pernicieus. De rol van boekdrukkers en boekverkopers in de verspreiding van dissidente religieuze en filosofische denkbeelden in Nederland in de tweede helft van de zeventiende eeuw''Godtslasterlijck ende pernicieus. De rol van boekdrukkers en boekverkopers in de verspreiding van dissidente religieuze en filosofische denkbeelden in Nederland in de tweede helft van de zeventiende eeuw'
TEXT
Wie wil wonen op de oever: waarom koerst hij naar de zee. Mange ghat pe jiwan jhele: kahen naw samundar kheweWie wil wonen op de oever: waarom koerst hij naar de zee. Mange ghat pe jiwan jhele: kahen naw samundar khewe
TEXT
Leidraad bij de studie van 'Tien jaren uit den Tachtigjarigen oorlog (1588-1598)' door Dr. Robert FruinLeidraad bij de studie van 'Tien jaren uit den Tachtigjarigen oorlog (1588-1598)' door Dr. Robert Fruin
TEXT
Een nieu gheestelijck lietboecxken, twelck noch noyt in druck gheweest en is wt den Ouden ende Nieuwen Testament ghemaecktEen nieu gheestelijck lietboecxken, twelck noch noyt in druck gheweest en is wt den Ouden ende Nieuwen Testament ghemaeckt
TEXT
Bacchus. Lyrisch leesboek over de god Bacchus, met aantekeningen en vertalingen, tevens een illustratie van het translatio-imitatio-aemulatio-principe. Deel 2Bacchus. Lyrisch leesboek over de god Bacchus, met aantekeningen en vertalingen, tevens een illustratie van het translatio-imitatio-aemulatio-principe. Deel 2
TEXT
Zangen, ter gelegenheid van de algemeene vergadering der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, op dingsdag, den 8sten augustus, 1826Zangen, ter gelegenheid van de algemeene vergadering der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, op dingsdag, den 8sten augustus, 1826
TEXT
Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in dagbladen 1906-1929Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in dagbladen 1906-1929
TEXT
Frederik III en Karel de Stoute te Trier 1473. Naar het Berlijnsche handschrift en een fragment van: Die enighe sprake ende vereneghinge die sunte Augustinus hadde mit GodFrederik III en Karel de Stoute te Trier 1473. Naar het Berlijnsche handschrift en een fragment van: Die enighe sprake ende vereneghinge die sunte Augustinus hadde mit God
TEXT
Hier beghinnen de sermonen oft wtlegghingen op alle de evangelien vander vasten, metter passien, alsomen die inder kercken houdt zeer costelijck wtgeleytHier beghinnen de sermonen oft wtlegghingen op alle de evangelien vander vasten, metter passien, alsomen die inder kercken houdt zeer costelijck wtgeleyt
TEXT
Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur. Deel 1: XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, en XVIe eeuw.Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur. Deel 1: XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, en XVIe eeuw.
TEXT
Lijst der werken uitgegeven door of met bijdragen voorzien van wijlen Mr. W. Bilderdijk en Ve. K.W. Bilderdijk, chronologisch; en register der stukken in die werken voorkomende, alphabetisch gerangschiktLijst der werken uitgegeven door of met bijdragen voorzien van wijlen Mr. W. Bilderdijk en Ve. K.W. Bilderdijk, chronologisch; en register der stukken in die werken voorkomende, alphabetisch gerangschikt
TEXT
Ferdinand Dulder, of De kracht van geloof en liefde. Een geschenk voor kinderen, die God vereeren en hunne ouders gehoorzaam zijnFerdinand Dulder, of De kracht van geloof en liefde. Een geschenk voor kinderen, die God vereeren en hunne ouders gehoorzaam zijn
TEXT
Ter nagedagtenisse van het godzalig afsterven van den veel eerwaarden, groten schriftgeleerden, en hoog geagten vader in Christo, Hero SibersmaTer nagedagtenisse van het godzalig afsterven van den veel eerwaarden, groten schriftgeleerden, en hoog geagten vader in Christo, Hero Sibersma
TEXT
Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1821)Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1821)
TEXT
Oosterlingen. Verklarende lijst der Nederlandsche woorden, die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijnOosterlingen. Verklarende lijst der Nederlandsche woorden, die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn
TEXT
Het leven, gevoelens en zonderlinge reize van den landjonker Govert Hendrik Godefroi van Blankenheim tot den Stronk (2 delen)Het leven, gevoelens en zonderlinge reize van den landjonker Govert Hendrik Godefroi van Blankenheim tot den Stronk (2 delen)
TEXT
Geschiedenis der wereld in woord en beeld. Deel 4: de verplaatsing van het politiek overwicht naar West-Europa, het absolutisme, de achttiende eeuwGeschiedenis der wereld in woord en beeld. Deel 4: de verplaatsing van het politiek overwicht naar West-Europa, het absolutisme, de achttiende eeuw
TEXT
Zangen, ter gelegenheid van de algemeene vergadering der Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, op dingsdag, den 13den augustus, 1833Zangen, ter gelegenheid van de algemeene vergadering der Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, op dingsdag, den 13den augustus, 1833
TEXT
Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de journalen van Constantijn Huygens den zoonAanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de journalen van Constantijn Huygens den zoon
TEXT
Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks 2. Vlaamse niet-literaire tijdschriften van 1886 tot en met 1961. Aflevering 2. Leuvense Bijdragen en BijbladBibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks 2. Vlaamse niet-literaire tijdschriften van 1886 tot en met 1961. Aflevering 2. Leuvense Bijdragen en Bijblad
TEXT
Het vaderland, met geheel nieuw geteekende en gekleurde kaarten van iedere provincie, de generaliteits-landen en de geheele republiek, en zeer gewigtige vaderlandsche afbeeldingenHet vaderland, met geheel nieuw geteekende en gekleurde kaarten van iedere provincie, de generaliteits-landen en de geheele republiek, en zeer gewigtige vaderlandsche afbeeldingen
TEXT
Groot en vermakelijk prenttafereel, bestaande in meer dan vier honderd soorten van afbeeldingen en figuren, als menschen, beesten, vogelen, visschen, schepen enz.Groot en vermakelijk prenttafereel, bestaande in meer dan vier honderd soorten van afbeeldingen en figuren, als menschen, beesten, vogelen, visschen, schepen enz.
TEXT
Rymende uyt-legginghe naer den letterlycken, ver-holen ende sedelycken sin, van de honderd ende vyftigh psalmen van den heylighen koninghlycken propheet DavidRymende uyt-legginghe naer den letterlycken, ver-holen ende sedelycken sin, van de honderd ende vyftigh psalmen van den heylighen koninghlycken propheet David
TEXT
Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 2. Liederen over ontluikende liefde, werving, vrijage en zwangerschapOnder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 2. Liederen over ontluikende liefde, werving, vrijage en zwangerschap
TEXT
Triomphs-trompet, uitgeblazen op de bruiloftszaal van de e. heer en mr. Jacob ten Grootenhuis, scheepen en raadt. En de weêrgalooze deugdtrijke Ee. juffer, mejuffer Elizabeth de DieuTriomphs-trompet, uitgeblazen op de bruiloftszaal van de e. heer en mr. Jacob ten Grootenhuis, scheepen en raadt. En de weêrgalooze deugdtrijke Ee. juffer, mejuffer Elizabeth de Dieu
TEXT
Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Studies over onze 18e eeuwsche dichters met bloemlezing uit hun werkenEen daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Studies over onze 18e eeuwsche dichters met bloemlezing uit hun werken
TEXT
Kermis-tafreeltjes, in geëtste kunstplaatjes, op boert- en ernstigen dichttrant beschreven, tot nut en vermaak voor kinderen van allerlei ouderdomKermis-tafreeltjes, in geëtste kunstplaatjes, op boert- en ernstigen dichttrant beschreven, tot nut en vermaak voor kinderen van allerlei ouderdom
TEXT
Adolf en Clara of Hoe ons land eene republiek werd. Een verhaal uit de eerste jaren van den Tachtigjarigen OorlogAdolf en Clara of Hoe ons land eene republiek werd. Een verhaal uit de eerste jaren van den Tachtigjarigen Oorlog
TEXT
Lyk-klagt over het droevig en ontijdig overlijden van de zeer godzalige zeer geleerde ende zeer vermaarde heer Jodocus à LodensteinLyk-klagt over het droevig en ontijdig overlijden van de zeer godzalige zeer geleerde ende zeer vermaarde heer Jodocus à Lodenstein
TEXT
Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel III. Tochten langs de Z.O.-kust en naar het Oosten 1670-1752Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel III. Tochten langs de Z.O.-kust en naar het Oosten 1670-1752
TEXT
Leesboek over belangrijke onderwerpen, voor kinderen van de laatste afdeeling der middelste klasse. In verschillende soorten van letterenLeesboek over belangrijke onderwerpen, voor kinderen van de laatste afdeeling der middelste klasse. In verschillende soorten van letteren
TEXT
Beschryvinghe van het ghene dat vertoocht wierdt ter incomste van d'excellentie des princen van Oraengiën binnen der stede van GhendtBeschryvinghe van het ghene dat vertoocht wierdt ter incomste van d'excellentie des princen van Oraengiën binnen der stede van Ghendt
TEXT
Lamentatie behelzende wat datter aenmerkensweerdig geschiet is ten tyde van de Geuserie ende de Beeldenstormerie binnen ende omtrent de stadt van BruggheLamentatie behelzende wat datter aenmerkensweerdig geschiet is ten tyde van de Geuserie ende de Beeldenstormerie binnen ende omtrent de stadt van Brugghe
TEXT
Nederduitsch en Fransch woorden-boek, waarin de aart der beide taalen, naar de beste schrijvers naauwkeurig in acht is genomenNederduitsch en Fransch woorden-boek, waarin de aart der beide taalen, naar de beste schrijvers naauwkeurig in acht is genomen
TEXT
Nederlandsche chrestomathie. Bloemlezing uit de werken van eenige voorname hedendaagsche Nederlandsche prozaschrijvers en dichters, ten gebruike der jeugdNederlandsche chrestomathie. Bloemlezing uit de werken van eenige voorname hedendaagsche Nederlandsche prozaschrijvers en dichters, ten gebruike der jeugd
TEXT
Zangen, ter gelegenheid van de algemeene vergadering der Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, op dingsdag, den 9den augustus, 1831Zangen, ter gelegenheid van de algemeene vergadering der Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, op dingsdag, den 9den augustus, 1831
TEXT
Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur. Deel 2: 1ste en aanvang der 2de helft van de XVIIe eeuwGedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur. Deel 2: 1ste en aanvang der 2de helft van de XVIIe eeuw
TEXT
Ecclesiasticus of de wijse sproken Iesu des soons Syrach. Nu eerstmael eurdeelt ende ghestelt in Liedekens, op bequame en ghemeyne voisenEcclesiasticus of de wijse sproken Iesu des soons Syrach. Nu eerstmael eurdeelt ende ghestelt in Liedekens, op bequame en ghemeyne voisen
TEXT
Romantische werken. Deel 1 [Bonaparte en zijn tijd, De eerste dag eens nieuwen levens, Sproken en vertellingen, Een Haagsche joffer]Romantische werken. Deel 1 [Bonaparte en zijn tijd, De eerste dag eens nieuwen levens, Sproken en vertellingen, Een Haagsche joffer]
TEXT
Verzamelde werken. Deel 10: Verspreide stukken. Een en ander over Pruisen en Nederland. De bruid daar boven. Divagatiën over zeker soort LiberalismusVerzamelde werken. Deel 10: Verspreide stukken. Een en ander over Pruisen en Nederland. De bruid daar boven. Divagatiën over zeker soort Liberalismus
TEXT
Redevoering uitgesproken in de zitting van de Tweede kamer der Staten-Generaal van 9 Julij 1857, betrekkelijk het ontwerp van wet op het lager onderwijsRedevoering uitgesproken in de zitting van de Tweede kamer der Staten-Generaal van 9 Julij 1857, betrekkelijk het ontwerp van wet op het lager onderwijs
TEXT
Geschiedenis der wereld in woord en beeld. Deel 3: de 15de eeuw en de Renaissance, de volle bloei der nieuwe geestesrichting, de kerkhervorming, Europa tijdens de contrareformatieGeschiedenis der wereld in woord en beeld. Deel 3: de 15de eeuw en de Renaissance, de volle bloei der nieuwe geestesrichting, de kerkhervorming, Europa tijdens de contrareformatie
TEXT
Ter echtverëeniging van den welëdelen achtbaaren heere, den heere Mr. Nicolaes Geelvinck, schepen, mitsgaders ontfanger van des gemeenen lands middelen te AmsteldamTer echtverëeniging van den welëdelen achtbaaren heere, den heere Mr. Nicolaes Geelvinck, schepen, mitsgaders ontfanger van des gemeenen lands middelen te Amsteldam
TEXT
Ter derde echt van den heer Regnerus de Lover, Medic: Doctor, met mejuffrow Geertruid vander LipTer derde echt van den heer Regnerus de Lover, Medic: Doctor, met mejuffrow Geertruid vander Lip
TEXT
Lierzang bij de verheffing van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Frederik, Prins van Oranje en Nassau, op den troon der NederlandenLierzang bij de verheffing van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Frederik, Prins van Oranje en Nassau, op den troon der Nederlanden
TEXT
Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordtVolledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt
TEXT
Ter bruilofte van den heere Lukas van Esbeek, griffier van het kantoor der ed. mog. heeren staaten van Zeelandt. En mejuffrouw Maria HurgronjeTer bruilofte van den heere Lukas van Esbeek, griffier van het kantoor der ed. mog. heeren staaten van Zeelandt. En mejuffrouw Maria Hurgronje
TEXT
Van keurslijfjes en keesjes, bosschieters en lijfschutten: onze voorouders in Japan en Korea en het begin der Japanse en Koreaanse studiën in NederlandVan keurslijfjes en keesjes, bosschieters en lijfschutten: onze voorouders in Japan en Korea en het begin der Japanse en Koreaanse studiën in Nederland
TEXT
Dictionnaire François et Hollandois, composé sur le dictionnaire de l'Académie Françoise et d'après les meilleurs auteurs qui ont écrit dans les deux languesDictionnaire François et Hollandois, composé sur le dictionnaire de l'Académie Françoise et d'après les meilleurs auteurs qui ont écrit dans les deux langues
TEXT
Rosalia's nalatenschap aan hare dochter Amanda, of Woorden eener goede moeder aan den geest en het hart harer dochterRosalia's nalatenschap aan hare dochter Amanda, of Woorden eener goede moeder aan den geest en het hart harer dochter
TEXT
Verscheidene gedichten. Aan de leden van het nieu opgeregt kunstgenootschap; in 's Gravenhage: voerende tot zinspreuk Ars Superat FortunamVerscheidene gedichten. Aan de leden van het nieu opgeregt kunstgenootschap; in 's Gravenhage: voerende tot zinspreuk Ars Superat Fortunam
TEXT
Geschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis door drie vrienden der waarheidGeschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis door drie vrienden der waarheid
TEXT
Huwlykszang voor den eerwaerdigen en geleerden heere, Abraham du Pon, predikant te Vlissingen, en de deugtryke juffrouw', Katharina van der SnippeHuwlykszang voor den eerwaerdigen en geleerden heere, Abraham du Pon, predikant te Vlissingen, en de deugtryke juffrouw', Katharina van der Snippe
TEXT
Beschryving der nieuwlijks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten, en haare wyze van brand-blussen, tegenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijndeBeschryving der nieuwlijks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten, en haare wyze van brand-blussen, tegenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde
TEXT
Lierzang aen de hoog-ed. gestrenge heeren F.J.J. Eisinga, S.H. Roorda van Eisinga, H. Buma, F.B. Aebinga van Humalda, Regn. Liv. Andringa de Kempenaer, Johannes Wielinga, C.L. van BeymaLierzang aen de hoog-ed. gestrenge heeren F.J.J. Eisinga, S.H. Roorda van Eisinga, H. Buma, F.B. Aebinga van Humalda, Regn. Liv. Andringa de Kempenaer, Johannes Wielinga, C.L. van Beyma
TEXT
Proeve over de invloed van Bilderdijk's dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van oude woorden en spreekwijzenProeve over de invloed van Bilderdijk's dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van oude woorden en spreekwijzen
TEXT
Tot het gezelschap ende de vergaderinge der gener, die hem in de nieuwe universiteyt der stad Leyden ouffenende zyn in de Latynsche of Neder-duytsche poëziënTot het gezelschap ende de vergaderinge der gener, die hem in de nieuwe universiteyt der stad Leyden ouffenende zyn in de Latynsche of Neder-duytsche poëziën
TEXT
't Amsterdamse rommel-zootje, met verscheyde minne-deuntjes, lief-lockende vrijagie, en treffelijcke harders-sangen, door verscheyde gentile geesten gecomponeert. Met de antwoort op 't Menniste susjen't Amsterdamse rommel-zootje, met verscheyde minne-deuntjes, lief-lockende vrijagie, en treffelijcke harders-sangen, door verscheyde gentile geesten gecomponeert. Met de antwoort op 't Menniste susjen
TEXT
Schoolgezangen, voor drie stemmen. Dienende tot dagelijksch gebruik bij het aan- en uitgaan der school, en bij bijzondere gelegenhedenSchoolgezangen, voor drie stemmen. Dienende tot dagelijksch gebruik bij het aan- en uitgaan der school, en bij bijzondere gelegenheden
TEXT
De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijdDe levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd
TEXT
'Geloof mij Uw oprechte en dankbare Vriend'. Brieven uit de Nederlandse letteren, verzameld en van commentaar voorzien door vrienden van Marita Mathijsen, 30 oktober 2009'Geloof mij Uw oprechte en dankbare Vriend'. Brieven uit de Nederlandse letteren, verzameld en van commentaar voorzien door vrienden van Marita Mathijsen, 30 oktober 2009
TEXT
Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en ontrouw in de liefde, verleiding en verlatingOnder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en ontrouw in de liefde, verleiding en verlating
TEXT
Pvb. Ovidii Nasonis Minne-kunst, gepast op d'Amsterdamsche vryagien: met noch andere minne-dichten ende mengel-dichten, alle nieu ende te voren niet gesien.Pvb. Ovidii Nasonis Minne-kunst, gepast op d'Amsterdamsche vryagien: met noch andere minne-dichten ende mengel-dichten, alle nieu ende te voren niet gesien.
TEXT
Over van Alphen's kindergedichtjes: bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de 18e eeuwOver van Alphen's kindergedichtjes: bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de 18e eeuw
TEXT
Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes: van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuwVaderlandsche volksboeken en volkssprookjes: van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw
TEXT
Op den vijftigjaarigen trouwdag mijner hoogstgeëerde ouderen: Hendrik van Hoogstraten en Anna Catharina KoninghOp den vijftigjaarigen trouwdag mijner hoogstgeëerde ouderen: Hendrik van Hoogstraten en Anna Catharina Koningh
TEXT
Letterkundig leesboek. Bloemlezing uit de werken van de voornaamste schrijvers der zeventiende en achttiende eeuwLetterkundig leesboek. Bloemlezing uit de werken van de voornaamste schrijvers der zeventiende en achttiende eeuw
TEXT
Eerste beginselen der rekenkunde, voorgesteld in vragen en antwoorden, ten dienste der scholen. Deel 1Eerste beginselen der rekenkunde, voorgesteld in vragen en antwoorden, ten dienste der scholen. Deel 1
TEXT
Gemakkelijk leesboekje voor kinderen van de laagste klasse eener goed ingerigte schoolGemakkelijk leesboekje voor kinderen van de laagste klasse eener goed ingerigte school
TEXT
Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. Deel 2. Naamlooze geschriftenVermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. Deel 2. Naamlooze geschriften
TEXT
Registrum Guidonis. Het zogenaamd register van Guy van Avesnes Vorst-Bisschop van Utrecht (1301-1317)Registrum Guidonis. Het zogenaamd register van Guy van Avesnes Vorst-Bisschop van Utrecht (1301-1317)
TEXT
Treurige gedachten, bij den vroegen dood, van den welëerwaardigen zeergeleerden heere Johannes Henricus Hacke, hooggeächten en geliefden godsgezant, bij de gemeente van J.C. in 's GraavenhageTreurige gedachten, bij den vroegen dood, van den welëerwaardigen zeergeleerden heere Johannes Henricus Hacke, hooggeächten en geliefden godsgezant, bij de gemeente van J.C. in 's Graavenhage
TEXT
Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 6Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 6
TEXT
Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 9Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 9
TEXT
1 - 100 (Total Results 17043)>>