Explore your Results

ThumbnailTitle
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva : [Raseinių magistrato raštas dėl padūmės mokesčio apskaičiavimo iš Gėluvos ir Gaižuvos (Vilkijos valsč.) dvarų pagal 1590 m.Seimo konstituciją]. - 1690.VII.21. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva : [Raseinių magistrato raštas dėl padūmės mokesčio apskaičiavimo iš Gėluvos ir Gaižuvos (Vilkijos valsč.) dvarų pagal 1590 m.Seimo konstituciją]. - 1690.VII.21. - 1 lap.
TEXT
Palangos pajūrys / redaktorius Tomas Dambrauskas. - 1931; 1935Palangos pajūrys / redaktorius Tomas Dambrauskas. - 1931; 1935
TEXT
Baronas Ropas / Jonas Marcinkevičius. - 1949Baronas Ropas / Jonas Marcinkevičius. - 1949
TEXT
Apie šlovės nuplėšimą arba apkalbėjimą. - 1907. - 14 p.Apie šlovės nuplėšimą arba apkalbėjimą. - 1907. - 14 p.
TEXT
Šventas koncertas rengiamas Chicagos vargoninku po direkcija prof. A. Pociaus Šv. Baltramiejaus bažnyčioje Waukegan, Ned. bal. 6 ta 1930 8 val. v. - 1930Šventas koncertas rengiamas Chicagos vargoninku po direkcija prof. A. Pociaus Šv. Baltramiejaus bažnyčioje Waukegan, Ned. bal. 6 ta 1930 8 val. v. - 1930
TEXT
Mieli tautiečiai vyrai ir moterys. „Balsuokime už Lietuvių tautininkų sąjungos sąrašą Nr. 10“ / Ukmergės, Utenos, Rokiškio ir Ežerenų apskričių tautininkai. - 1926Mieli tautiečiai vyrai ir moterys. „Balsuokime už Lietuvių tautininkų sąjungos sąrašą Nr. 10“ / Ukmergės, Utenos, Rokiškio ir Ežerenų apskričių tautininkai. - 1926
TEXT
„Draugo“ jubiliejinis koncertas šiandien, lapkričio-November 18 dieną, 1934 m., Lietuvių auditorijoje. - 1934„Draugo“ jubiliejinis koncertas šiandien, lapkričio-November 18 dieną, 1934 m., Lietuvių auditorijoje. - 1934
TEXT
Mato Šalčiaus rankraščių fondas. VII : Ikonografija. - 1908-1937. 822 : 14, [Mato Šalčiaus kelionės po Boliviją nuotraukos. Nuotraukos M. Šalčiaus, Vaca Pereyra]. [Iš Mato Šalčiaus kelionės po Boliviją, Oruras, Bolivija, 1937]. - 1937Mato Šalčiaus rankraščių fondas. VII : Ikonografija. - 1908-1937. 822 : 14, [Mato Šalčiaus kelionės po Boliviją nuotraukos. Nuotraukos M. Šalčiaus, Vaca Pereyra]. [Iš Mato Šalčiaus kelionės po Boliviją, Oruras, Bolivija, 1937]. - 1937
TEXT
Draugai darbininkai, mažažemiai ir kareiviai! „Buržuazija ir buožės gegužės 15 d. iškilmingai apvaikščios savo žvėriško viešpatavimo 6-tą metinę šventę“ / Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas. - 1924Draugai darbininkai, mažažemiai ir kareiviai! „Buržuazija ir buožės gegužės 15 d. iškilmingai apvaikščios savo žvėriško viešpatavimo 6-tą metinę šventę“ / Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas. - 1924
TEXT
Trumpas praneszimas apie Kanadą, didźeję Sziaurinę Amēriką, jos orą, źemę bei gaspadorystēs susilaikymą; peržwalga laukininkams, laukû darbininkams bei remestininkams, norintiems iszwandrauti / naujausei apdirbta per M.J. - [1899]. - 16 p.Trumpas praneszimas apie Kanadą, didźeję Sziaurinę Amēriką, jos orą, źemę bei gaspadorystēs susilaikymą; peržwalga laukininkams, laukû darbininkams bei remestininkams, norintiems iszwandrauti / naujausei apdirbta per M.J. - [1899]. - 16 p.
TEXT
ELTA-Pressedienst / herausgegeben vom Litauischen Pressedienst ELTA. - 1953-1973, 1983-1991ELTA-Pressedienst / herausgegeben vom Litauischen Pressedienst ELTA. - 1953-1973, 1983-1991
TEXT
Laikraštėlių kolekcija : Svajonėlės / red. - leid. K.Norvilas. - 1937-1938. 1093 : Nr.2 / piešė V[acys] Reimeris. - 1937.XII.20. - [14] p.Laikraštėlių kolekcija : Svajonėlės / red. - leid. K.Norvilas. - 1937-1938. 1093 : Nr.2 / piešė V[acys] Reimeris. - 1937.XII.20. - [14] p.
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 86 : Vilnius1661 : [Turovo valdytojo, Stagono ir Metahoro vyskupo Avramiejaus Gacidos (?) pakvitavimas apie gautus iš Vilniaus vaivadienės Elžbietos Radvilaitės Sapiegienės 500 lenkiškų auksinų]. - 1626.XI.15. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 86 : Vilnius1661 : [Turovo valdytojo, Stagono ir Metahoro vyskupo Avramiejaus Gacidos (?) pakvitavimas apie gautus iš Vilniaus vaivadienės Elžbietos Radvilaitės Sapiegienės 500 lenkiškų auksinų]. - 1626.XI.15. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios atstovų prašymai karaliaus komisarams, LDK paiždininkiui Stanislovui Poniatovskiui, Mozyriaus maršalkai Oskirkai dėl bažnyčios remonto ir kitais ūkiniais reikalais]. - 1717.VII.22, 1724.VI.6. - 4 lap., 2 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios atstovų prašymai karaliaus komisarams, LDK paiždininkiui Stanislovui Poniatovskiui, Mozyriaus maršalkai Oskirkai dėl bažnyčios remonto ir kitais ūkiniais reikalais]. - 1717.VII.22, 1724.VI.6. - 4 lap., 2 dok.
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 9 : Dainiai : [Šemetienės-Mitkevičiūtės (Szemetowa Mitkiewiczowna) Daratos raštas, kuriuo ji dovanoja Vaitiekui Bilevičiui (Billewicz) Viduklės dvarą ir nustato Dainių k. valdymo sąlygas]. - 1594.IV.30. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 9 : Dainiai : [Šemetienės-Mitkevičiūtės (Szemetowa Mitkiewiczowna) Daratos raštas, kuriuo ji dovanoja Vaitiekui Bilevičiui (Billewicz) Viduklės dvarą ir nustato Dainių k. valdymo sąlygas]. - 1594.IV.30. - 1 lap.
TEXT
Mokyklos draugai. - 1934]. - [2] p. - (Valstybės teatras)Mokyklos draugai. - 1934]. - [2] p. - (Valstybės teatras)
TEXT
Planas prirengiamųjų paaugusiems kursų, leistų „Saulės draugijai atidengti Kaune. - 1913. - 68 p.Planas prirengiamųjų paaugusiems kursų, leistų „Saulės draugijai atidengti Kaune. - 1913. - 68 p.
TEXT
Kosakovskių šeimos archyvas. 4 : Kosakovskių korespondencija. - 1670-1918. 386 : [Imperatoriškosios moterų patriotinės draugijos Petrograde raštas ir pranešimas Mykolui Stanislovui Kosakovskiui]. - 1915.I.20-II.7Kosakovskių šeimos archyvas. 4 : Kosakovskių korespondencija. - 1670-1918. 386 : [Imperatoriškosios moterų patriotinės draugijos Petrograde raštas ir pranešimas Mykolui Stanislovui Kosakovskiui]. - 1915.I.20-II.7
TEXT
Priwatiszkas testamentas ir bedos testamentas pagal birgeriszkases zokanknyges Wokiszkaijei ciecorystei / sutaisē J. Marcus, amstgeriktês rotas Tilžēje. - 1900. - [7], 134 p.Priwatiszkas testamentas ir bedos testamentas pagal birgeriszkases zokanknyges Wokiszkaijei ciecorystei / sutaisē J. Marcus, amstgeriktês rotas Tilžēje. - 1900. - [7], 134 p.
TEXT
Laikraštėlių kolekcija : Moksleivių draugas / red. M.Kiaupa. - 1925-1926. 670 : Nr.2, 1926 m. kovo mėn. - 1926.III. - 11, [1] p.Laikraštėlių kolekcija : Moksleivių draugas / red. M.Kiaupa. - 1925-1926. 670 : Nr.2, 1926 m. kovo mėn. - 1926.III. - 11, [1] p.
TEXT
Nemesk-skaityk! Gal Jus žinot, kad šv. Antano diena yra pašvęsta, arba pavesta lietuvių našlaičiams čia Am., aukas rinkti, ir iš tų pinigų statyti našlaičiams prieglaudą ... / Liet. labdaringoji są-ga po globa šv. Antano. - 1921Nemesk-skaityk! "Gal Jus žinot, kad šv. Antano diena yra pašvęsta, arba pavesta lietuvių našlaičiams čia Am., aukas rinkti, ir iš tų pinigų statyti našlaičiams prieglaudą ..." / Liet. labdaringoji są-ga po globa šv. Antano. - 1921
TEXT
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. 51 : Stebėkiai, Upytės pav.. - 1605-1892. 2795 : [Viktoro Miliausko kvitas, kad iš Jono Kudrevičiaus, Surviliškio m. gyventojo, pasiskolino 81 rublį]. - 1892.VIII.30JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. 51 : Stebėkiai, Upytės pav.. - 1605-1892. 2795 : [Viktoro Miliausko kvitas, kad iš Jono Kudrevičiaus, Surviliškio m. gyventojo, pasiskolino 81 rublį]. - 1892.VIII.30
TEXT
Mato Šalčiaus rankraščių fondas. II : Kūrybinė, darbinė, visuomeninė veikla. – 1906–1958. 62 : 20–21, Iran - the country of everystruggeling Hormusd and Harriman ; Why arabs oppose the jewish national home in Palestina ; The Arab hospitality in Syria. [Mato Šalčiaus straipsnio Arabų vaišingumas Sirijoje rankraštis, apie 1930] / Matas Šalčius. - apie 1930Mato Šalčiaus rankraščių fondas. II : Kūrybinė, darbinė, visuomeninė veikla. – 1906–1958. 62 : 20–21, Iran - the country of everystruggeling Hormusd and Harriman ; Why arabs oppose the jewish national home in Palestina ; The Arab hospitality in Syria. [Mato Šalčiaus straipsnio "Arabų vaišingumas Sirijoje" rankraštis, apie 1930] / Matas Šalčius. - apie 1930
TEXT
Laikraštėlių kolekcija : Tikrasis kelias. - 1920-1928. 1346 : Nr.4(19), 5(20) ir 6(21); balandžio, gegužio ir birželio m[ėn.] 1922 m. - 1922.IV-VI. - 36 p.Laikraštėlių kolekcija : Tikrasis kelias. - 1920-1928. 1346 : Nr.4(19), 5(20) ir 6(21); balandžio, gegužio ir birželio m[ėn.] 1922 m. - 1922.IV-VI. - 36 p.
TEXT
Įvairųs apsakymėliai : Pūga kalnuoseĮvairųs apsakymėliai : Pūga kalnuose
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 86 : Vilnius1660 : [Karaliaus Žygimanto III vardu šaukimas į teismą Povilui Paškevičiui, Vinoldui Kornelijui ir kitiems Vilniaus miestiečiams ir pirkliams pagal Šv. Jono bažnyčioje klebono kun. Kristupo Žachlovskio skundą, kuriuo minėti asmenys kaltinami savavališku šventųjų sakramentų naudojimu]. - 1610.X.21. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 86 : Vilnius1660 : [Karaliaus Žygimanto III vardu šaukimas į teismą Povilui Paškevičiui, Vinoldui Kornelijui ir kitiems Vilniaus miestiečiams ir pirkliams pagal Šv. Jono bažnyčioje klebono kun. Kristupo Žachlovskio skundą, kuriuo minėti asmenys kaltinami savavališku šventųjų sakramentų naudojimu]. - 1610.X.21. - 1 lap.
TEXT
Ministerijos Rožė / Teofilis Tilvytis. - 1931Ministerijos Rožė / Teofilis Tilvytis. - 1931
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 69 : Sokolovas1297 : [Sokolovo ir Kupetynės (Kąpiętyn) (Drohičino pav.) dvarų mokesčių rinkimo suvestinės]. - 1659. - 4 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 69 : Sokolovas1297 : [Sokolovo ir Kupetynės (Kąpiętyn) (Drohičino pav.) dvarų mokesčių rinkimo suvestinės]. - 1659. - 4 lap., 1 dok.
TEXT
Piliečiai! „Vokiečiai ir bermontininkai terioja Zemaitiją ...“. - 1919Piliečiai! „Vokiečiai ir bermontininkai terioja Zemaitiją ...“. - 1919
TEXT
Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto darbai. T. 6, kn. 1/2. - 1939. - 221 p., [8] iliustr. lap.Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto darbai. T. 6, kn. 1/2. - 1939. - 221 p., [8] iliustr. lap.
TEXT
Kosakovskių šeimos archyvas. 9 : Archivalia. - 1698-1919. 1938 : [Statistinės žinios apie Lietuvos ir kaimyninių šalių gyventojus ir jų etnografinės sudėties žemėlapis] / Edward Czyński, T. Tillinger. - 1917.VII-1918.IX.1Kosakovskių šeimos archyvas. 9 : Archivalia. - 1698-1919. 1938 : [Statistinės žinios apie Lietuvos ir kaimyninių šalių gyventojus ir jų etnografinės sudėties žemėlapis] / Edward Czyński, T. Tillinger. - 1917.VII-1918.IX.1
TEXT
Laikraštėlių kolekcija : Pirmieji žingsniai. - 1921-1929. 1570 : Nr.3, kovo m[ėn.] / red. J. Katinas. - 1925.III. - 28 p.Laikraštėlių kolekcija : Pirmieji žingsniai. - 1921-1929. 1570 : Nr.3, kovo m[ėn.] / red. J. Katinas. - 1925.III. - 28 p.
TEXT
„Spindulio“ kvieslys. Lietuvi mielas! „Sveikiname pirmiausiai tavo viešpaties Jezaus žodžiais…“. - 1910]. - [2] p.„Spindulio“ kvieslys. Lietuvi mielas! „Sveikiname pirmiausiai tavo viešpaties Jezaus žodžiais…“. - 1910]. - [2] p.
TEXT
Krikščionė / vertė iš rusiškos kalbos F. Milašauskas. - 1911. - 15 p.Krikščionė / vertė iš rusiškos kalbos F. Milašauskas. - 1911. - 15 p.
TEXT
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 24 : Labūnava. - 1551-1902. 2038 : [Vilniaus vaivadijos teismo dekretas Vilniaus pirklių Joselio Elijaševičiaus ir Leibos Berkovičiaus byloje su Ona ir Ignotu Zabielomis iš Labūnavos dėl mirusio Anupro Bialozoro iš Belazariškio skolos ir užstatytų brangenybių] [Rankraštis]. - 1787.VII.17. - 10 lap., 2 dok.JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 24 : Labūnava. - 1551-1902. 2038 : [Vilniaus vaivadijos teismo dekretas Vilniaus pirklių Joselio Elijaševičiaus ir Leibos Berkovičiaus byloje su Ona ir Ignotu Zabielomis iš Labūnavos dėl mirusio Anupro Bialozoro iš Belazariškio skolos ir užstatytų brangenybių] [Rankraštis]. - 1787.VII.17. - 10 lap., 2 dok.
TEXT
Gerbiamieji piliečiai! „Netenka abejoti, kad mūsų tautos iškilimui pagrindą sudarė spauda …“ / R. Jakubėnas. - apie 1926]. - [1] p.Gerbiamieji piliečiai! „Netenka abejoti, kad mūsų tautos iškilimui pagrindą sudarė spauda …“ / R. Jakubėnas. - apie 1926]. - [1] p.
TEXT
תקנות. - 1929תקנות. - 1929
TEXT
Lekianti gromata ewangeliszku zodziu jauniemsims apie palaimingyste tokiû kudikiû ir jaunû źmoniû, kurie anksti prisiwercza / isz werczènczos meiles raszyta nů tokio, kurs nesigiedijo Jaunų Kunigų wadindinties. - 1857. - [2], IV, VI, 152 p.Lekianti gromata ewangeliszku zodziu jauniemsims apie palaimingyste tokiû kudikiû ir jaunû źmoniû, kurie anksti prisiwercza / isz werczènczos meiles raszyta nů tokio, kurs nesigiedijo Jaunų Kunigų wadindinties. - 1857. - [2], IV, VI, 152 p.
TEXT
ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. IV : Mokymo proceso dokumentai. - 1822-1945. 107 : PrzemowaŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. IV : Mokymo proceso dokumentai. - 1822-1945. 107 : Przemowa
TEXT
Iškilmingi šokiai. Rengia S.L.R.K.A. 154 kuopa Aurora, Ill. sekmadienyje, balandžio 26 d., 1936 ... - 1936Iškilmingi šokiai. Rengia S.L.R.K.A. 154 kuopa Aurora, Ill. sekmadienyje, balandžio 26 d., 1936 ... - 1936
TEXT
VIII. - apie 1935]. - [4] p.VIII. - apie 1935]. - [4] p.
TEXT
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 17 : Kapliai, Kauno, Ukmergės pavietai. - 1559-1887. 1187 : [Melchioro Bortkevičiaus garantinis raštas Jurgiui Bortkevičiui dėl Kaplių dvaro Ukmergės paviete dokumentų grąžinimo] [Rankraštis]. - 1798.I.10. - 3 lap., 2 dok.JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 17 : Kapliai, Kauno, Ukmergės pavietai. - 1559-1887. 1187 : [Melchioro Bortkevičiaus garantinis raštas Jurgiui Bortkevičiui dėl Kaplių dvaro Ukmergės paviete dokumentų grąžinimo] [Rankraštis]. - 1798.I.10. - 3 lap., 2 dok.
TEXT
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 2 : Apytalaukis, Kauno pavietas. - 1523-1892. 89 : [Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo privilegija-raštas, kuriuo Kauno vietininkui, karalienės virtuvininkui (Mikalojui Stankevičiui) praneša, kad Kauno bajorams Jonui Tautginui ir Stanislovui (Stančikui?) Butrimavičiui (Butrimui?) paskiria dirvonuojančias Kurkovščinos, Krikovščinos ir Datunščinos žemes Apytalaukyje, Kauno paviete] [Rankraštis]. - s.a. [1523]. - 1 lap.JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 2 : Apytalaukis, Kauno pavietas. - 1523-1892. 89 : [Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo privilegija-raštas, kuriuo Kauno vietininkui, karalienės virtuvininkui (Mikalojui Stankevičiui) praneša, kad Kauno bajorams Jonui Tautginui ir Stanislovui (Stančikui?) Butrimavičiui (Butrimui?) paskiria dirvonuojančias Kurkovščinos, Krikovščinos ir Datunščinos žemes Apytalaukyje, Kauno paviete] [Rankraštis]. - s.a. [1523]. - 1 lap.
TEXT
די געשיכטע פון דער יידישער פרעסע. די געשיכטע פון דער יידישער פרעסע / ש. ל. ציטראן. - 1923די געשיכטע פון דער יידישער פרעסע. די געשיכטע פון דער יידישער פרעסע / ש. ל. ציטראן. - 1923
TEXT
Jaunasis socialdemokratas. - 1947-1948Jaunasis socialdemokratas. - 1947-1948
TEXT
Kosakovskių šeimos archyvas. 5 : Kosakovskių dvarų ir kito nekilnojamo turto dokumentai. - 1692-1921. 576 : [Alfredo Grodzkio ūkio mašinų, įrangos bei sėklų sandėlio Varšuvoje raštai Lyduokių dvaro administratoriui Stanislovui Pliucinskiui] [Rankraštis] / Alfred Grodzki. - 1911.III.11-V.12. - 3 lap., 3 dok.Kosakovskių šeimos archyvas. 5 : Kosakovskių dvarų ir kito nekilnojamo turto dokumentai. - 1692-1921. 576 : [Alfredo Grodzkio ūkio mašinų, įrangos bei sėklų sandėlio Varšuvoje raštai Lyduokių dvaro administratoriui Stanislovui Pliucinskiui] [Rankraštis] / Alfred Grodzki. - 1911.III.11-V.12. - 3 lap., 3 dok.
TEXT
XII VVS suvažiavimo programa 1937 metais spalių 30 d., šeštadienį. - 1937]. - [1] p.XII VVS suvažiavimo programa 1937 metais spalių 30 d., šeštadienį. - 1937]. - [1] p.
TEXT
פאלקס־ביבליאטעק אידיש. משלים / מאריס קלייף. - 1921פאלקס־ביבליאטעק אידיש. משלים / מאריס קלייף. - 1921
TEXT
I kovą už pilną išlaikimą šeiminų, paimtų i karo pratimus rezervinių kareivių! „Draugai! Negana to, kad fašistų valdžia priverčia … tarnaut metus kariuomenei … dar priverčia vėliau stot i karo pratimus“ / Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas. - 1934. - [1] p. - (Lietuvos komunistų partija (Kominterno sekcija)I kovą už pilną išlaikimą šeiminų, paimtų i karo pratimus rezervinių kareivių! „Draugai! Negana to, kad fašistų valdžia priverčia … tarnaut metus kariuomenei … dar priverčia vėliau stot i karo pratimus“ / Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas. - 1934. - [1] p. - (Lietuvos komunistų partija (Kominterno sekcija)
TEXT
Jezaus mirštančio ant kryžiaus žodžiai septyni. Malda prie V. Jėzaus už mirštančius. - 1908]. - [2] p.Jezaus mirštančio ant kryžiaus žodžiai septyni. Malda prie V. Jėzaus už mirštančius. - 1908]. - [2] p.
TEXT
ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. VII : Asmenų dokumentai. - 1797-1914. 315 : [Jono Sitavičiaus (Eizutavičiaus), stojusio į Žemaičių vyskupijos seminariją, asmens dokumentai]. - 1896.III.1-1913.II.7ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. VII : Asmenų dokumentai. - 1797-1914. 315 : [Jono Sitavičiaus (Eizutavičiaus), stojusio į Žemaičių vyskupijos seminariją, asmens dokumentai]. - 1896.III.1-1913.II.7
TEXT
Kur musų išganymas? / P. Daujotas. - 1902. - 118 p.Kur musų išganymas? / P. Daujotas. - 1902. - 118 p.
TEXT
Kosakovskių šeimos archyvas.5 : Kosakovskių dvarų ir kito nekilnojamo turto dokumentai. - 1692-1921. 1095 : [Kosakovskių dvarų Penzos ir Simbirsko gubernijose valdytojo Kazimiero Polanieckio susirašinėjimas su Rusijos žemės ūkio ministerijos Simbirsko miškų apsaugos komitetu, Penzos gubernijos Gorodiščio apskrities girininkija, miškų revizoriais ir kt. asmenimis] / Kazimieras Polanieckis ir kt. - 1887-1913.II.1Kosakovskių šeimos archyvas.5 : Kosakovskių dvarų ir kito nekilnojamo turto dokumentai. - 1692-1921. 1095 : [Kosakovskių dvarų Penzos ir Simbirsko gubernijose valdytojo Kazimiero Polanieckio susirašinėjimas su Rusijos žemės ūkio ministerijos Simbirsko miškų apsaugos komitetu, Penzos gubernijos Gorodiščio apskrities girininkija, miškų revizoriais ir kt. asmenimis] / Kazimieras Polanieckis ir kt. - 1887-1913.II.1
TEXT
„O Jėzau, iš visos širdies Tau priklausau. (300 d.) ...“. - 1928–1940„O Jėzau, iš visos širdies Tau priklausau. (300 d.) ...“. - 1928–1940
TEXT
Panemunės apsakymai / Vl. Dautartas. - 1958Panemunės apsakymai / Vl. Dautartas. - 1958
TEXT
Naujiena! „Rusų išdirbinių detektoriniai imtuvai „Elektrosviaz“. - 1929Naujiena! „Rusų išdirbinių detektoriniai imtuvai „Elektrosviaz“. - 1929
TEXT
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 33 : Padubysys. - 1619-1848. 2376 : [Pakruojo gyventojo Eselio Jozepovičiaus ir Marko Abramovičiaus 1500 timpų obligacija Kauno pav. maršalkai Mikalojui Zabielai (Labūnava)] [Rankraštis]. - 1731.V. - 2 lap., 1 dok.JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 33 : Padubysys. - 1619-1848. 2376 : [Pakruojo gyventojo Eselio Jozepovičiaus ir Marko Abramovičiaus 1500 timpų obligacija Kauno pav. maršalkai Mikalojui Zabielai (Labūnava)] [Rankraštis]. - 1731.V. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Pranešimas apie Kėdainių mokyklas 1793 m.]. - 1793.IX.22. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Pranešimas apie Kėdainių mokyklas 1793 m.]. - 1793.IX.22. - 1 lap.
TEXT
Pavasario balsas / redaktorius - Marijampolės pavasarininkų redakcijos komisija. - 1919Pavasario balsas / redaktorius - Marijampolės pavasarininkų redakcijos komisija. - 1919
TEXT
Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192398 : [Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities sužeistųjų ir sergančiųjų kareivių globos draugijos pirmininko Nikolajaus Durnovo raštas dvarininkui Zdzislavui Ledochovskiui [Rankraštis]. - 1877.XI.7. - 2 lap., 1 dok.Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192398 : [Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities sužeistųjų ir sergančiųjų kareivių globos draugijos pirmininko Nikolajaus Durnovo raštas dvarininkui Zdzislavui Ledochovskiui [Rankraštis]. - 1877.XI.7. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Klaipėdos krašto istoriniai aktai. 1 : Verdainės parapijos mokyklų dokumentai. - 1679-1874. 191 : Schulkassen Rechnungen der Inspektion Heydekrug pro 1859. - 1860.V.15-1864.III.2. - 51 lap.Klaipėdos krašto istoriniai aktai. 1 : Verdainės parapijos mokyklų dokumentai. - 1679-1874. 191 : Schulkassen Rechnungen der Inspektion Heydekrug pro 1859. - 1860.V.15-1864.III.2. - 51 lap.
TEXT
Kooperacijos žiedai / J. Žvygas. - 1910. - 38 p. - (Švento Kazimiero draugijos leidinys)Kooperacijos žiedai / J. Žvygas. - 1910. - 38 p. - (Švento Kazimiero draugijos leidinys)
TEXT
Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 6, kn. 14 : Klaipėdos krašto statuto vykdymo priežiūra / T. Petkevičius. - 1932. - 21 p.Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 6, kn. 14 : Klaipėdos krašto statuto vykdymo priežiūra / T. Petkevičius. - 1932. - 21 p.
TEXT
Šešioliktojo amžiaus raštija : Alberto Goštauto pagyrimas Žygimantui Senajam (1529) / Rimantas JasasŠešioliktojo amžiaus raštija : Alberto Goštauto pagyrimas Žygimantui Senajam (1529) / Rimantas Jasas
TEXT
Apsimetimas / Lietuvos universiteto lektorius dr. V. Viršila. - 1924. - [1], 19 p., įsk. virš.Apsimetimas / Lietuvos universiteto lektorius dr. V. Viršila. - 1924. - [1], 19 p., įsk. virš.
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 52 : Pelėdnagiai1121 : [Pelėdnagių kaimo (Kėdainių raj.) valstiečio Stanislovo Mikštaičio prievolės Kėdainių dvarui. Surašė revizorius Mykolas Dalenas]. - 1727.VII.4. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 52 : Pelėdnagiai1121 : [Pelėdnagių kaimo (Kėdainių raj.) valstiečio Stanislovo Mikštaičio prievolės Kėdainių dvarui. Surašė revizorius Mykolas Dalenas]. - 1727.VII.4. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Darbininkė. - 1938-1939Darbininkė. - 1938-1939
TEXT
Liaudies pagalba. - 1937Liaudies pagalba. - 1937
TEXT
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1500 : [Pelagėjos, Aleksandros ir Marijos Bover St. Clair grupinės nuotraukos]. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1500 : [Pelagėjos, Aleksandros ir Marijos Bover St. Clair grupinės nuotraukos]. - 189-
IMAGE
Puikiause vakarai. - 1916Puikiause vakarai. - 1916
TEXT
Laikraštėlių kolekcija : Saulutės spinduliai. - 1926-1930. 986 : M[etai] V, Nr.11 / red. komisija: Pranas Bastakys, Bronius Dokšas; iliustr. Steponas Šaulys. - 1929.XI.27. - [24] p.Laikraštėlių kolekcija : Saulutės spinduliai. - 1926-1930. 986 : M[etai] V, Nr.11 / red. komisija: Pranas Bastakys, Bronius Dokšas; iliustr. Steponas Šaulys. - 1929.XI.27. - [24] p.
TEXT
Laikraštėlių kolekcija : Lavinkis / red. A.Šikšnis. - 1922. 589 : Penktadienis, balandžio [mėn.] 7 d. 1922 m., Nr.8, II [metai]. - 1922.IV.7. - [12] p.Laikraštėlių kolekcija : Lavinkis / red. A.Šikšnis. - 1922. 589 : Penktadienis, balandžio [mėn.] 7 d. 1922 m., Nr.8, II [metai]. - 1922.IV.7. - [12] p.
TEXT
Justino Tumėno Bajorų Matas Bajoras. - 1931Justino Tumėno Bajorų Matas Bajoras. - 1931
TEXT
„Gerbiamasis, -oji, pranešame Tamstai, kad „Gimtoji kalba“ dėl nepareinančių nuo „G.K.“ redakcijos ir leidėjų aplinkybių … „Židinio“ nemokamu priedu jau nebeeis“ / „Gimtosios kalbos“ administracija. - 1935]. - [1] p.„Gerbiamasis, -oji, pranešame Tamstai, kad „Gimtoji kalba“ dėl nepareinančių nuo „G.K.“ redakcijos ir leidėjų aplinkybių … „Židinio“ nemokamu priedu jau nebeeis“ / „Gimtosios kalbos“ administracija. - 1935]. - [1] p.
TEXT
Kosakovskių šeimos archyvas. 6 : Kitų asmenų rankraščiai. - 1594-1916. 1308 : [Stanislovo Daugėlos iš Siesikų sutartis su Aleksandru Blinstrubu dėl pusės Aukštųjų Karpių (?) palivarko išnuomojimo] / Stanislovas Daugėla. - 1871.I.4Kosakovskių šeimos archyvas. 6 : Kitų asmenų rankraščiai. - 1594-1916. 1308 : [Stanislovo Daugėlos iš Siesikų sutartis su Aleksandru Blinstrubu dėl pusės Aukštųjų Karpių (?) palivarko išnuomojimo] / Stanislovas Daugėla. - 1871.I.4
TEXT
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1599 : [Stanislovas Kazimieras ir Juozapas Kosakovskiai su vyrų grupe Vaitkuškio rūmų salone. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1599 : [Stanislovas Kazimieras ir Juozapas Kosakovskiai su vyrų grupe Vaitkuškio rūmų salone. - 189-
IMAGE
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 20 : Kojalonys, Kauno pavietas. - 1596-1799. 1294 : [Tomo Baltramiejaičio Kojalonio (Koiałaniec) raštas, kuriuo Andriui Martynaičiui Kojaloniui parduoda penkias dirvas (Panendrynė (Paniendrynie), Apidemė, Antlugiai (Antługie), Paąžuolė (Paażole)) Kojalonių (Koiałanskim) dvaro žemėje už 8,5 kapas grašių] [Rankraštis]. - 1614.VI.10. - 6 lap., 3 dok.JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 20 : Kojalonys, Kauno pavietas. - 1596-1799. 1294 : [Tomo Baltramiejaičio Kojalonio (Koiałaniec) raštas, kuriuo Andriui Martynaičiui Kojaloniui parduoda penkias dirvas (Panendrynė (Paniendrynie), Apidemė, Antlugiai (Antługie), Paąžuolė (Paażole)) Kojalonių (Koiałanskim) dvaro žemėje už 8,5 kapas grašių] [Rankraštis]. - 1614.VI.10. - 6 lap., 3 dok.
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 40 : Naujamiestis916 : [Naujamiesčio evangelikų reformatų mokyklos mokinių metinių žinių įvertinimo žiniaraščiai su žiniomis apie lytį, tikybą, socialinę kilmę]. - 1843-1847. - 7 lap., 4 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 40 : Naujamiestis916 : [Naujamiesčio evangelikų reformatų mokyklos mokinių metinių žinių įvertinimo žiniaraščiai su žiniomis apie lytį, tikybą, socialinę kilmę]. - 1843-1847. - 7 lap., 4 dok.
TEXT
Klaipėdos krašto istoriniai aktai. 6 : Įvairūs bažnytiniai dokumentai. - 1743-1925. 224 : [Kintų (Kinten) bažnyčios pastoriaus Markso (Marks) ir Šilutės karališkojo krašto teismo (Königl. Land Gericht) raštai, patvirtinantys Friderikės Kulins (Kuhlins) ir mėsininko Augusto Fogelsango (Vogelsang) vedybas]. - 1847.V.9-13. - 2 lap., 2 dok.Klaipėdos krašto istoriniai aktai. 6 : Įvairūs bažnytiniai dokumentai. - 1743-1925. 224 : [Kintų (Kinten) bažnyčios pastoriaus Markso (Marks) ir Šilutės karališkojo krašto teismo (Königl. Land Gericht) raštai, patvirtinantys Friderikės Kulins (Kuhlins) ir mėsininko Augusto Fogelsango (Vogelsang) vedybas]. - 1847.V.9-13. - 2 lap., 2 dok.
TEXT
Šiaulių muzikos mokyklos dainavimo skyriaus mokinių koncerto programa. - 1933Šiaulių muzikos mokyklos dainavimo skyriaus mokinių koncerto programa. - 1933
TEXT
פינאנץ־קאפיטאל. פינאנץ־קאפיטאל / רודאלף הילפערדינג. - 1937פינאנץ־קאפיטאל. פינאנץ־קאפיטאל / רודאלף הילפערדינג. - 1937
TEXT
ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. IV : Mokymo proceso dokumentai. - 1822-1945. 70 : Libellus clericorum seminarii samogitiensis [Seminarijos klierikų paskirstymo bažnytinėms pareigoms knyga]. - 1881-1888ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. IV : Mokymo proceso dokumentai. - 1822-1945. 70 : Libellus clericorum seminarii samogitiensis [Seminarijos klierikų paskirstymo bažnytinėms pareigoms knyga]. - 1881-1888
TEXT
Lietuviškos pasakos yvairios. D. 2. - 1904. - 335 p.Lietuviškos pasakos yvairios. D. 2. - 1904. - 335 p.
TEXT
Lietuvos ūkininkų draugijos įstatai. - 1918Lietuvos ūkininkų draugijos įstatai. - 1918
TEXT
Palatium principum honori, virtuti, prosapiae, illustrissimi, ac celsissimi principis Ianusii Antonii Koribut ducis in Wiszniowiec et Zbaraz Wiszniowiecki palatinidae Belzensis, capitanei Osiecensis, etc. sub auspicatissimum ingressum in capitaneatum districtus Pinscensis, inter publicos applausus / a devotissimo tanto nomini collegio Radiviliano Pinscensi Societ[atis] Iesu [i. e Benedicto Malejewski] erectum anno [1695]. - [1695]. - [32] p.Palatium principum honori, virtuti, prosapiae, illustrissimi, ac celsissimi principis Ianusii Antonii Koribut ducis in Wiszniowiec et Zbaraz Wiszniowiecki palatinidae Belzensis, capitanei Osiecensis, etc. sub auspicatissimum ingressum in capitaneatum districtus Pinscensis, inter publicos applausus / a devotissimo tanto nomini collegio Radiviliano Pinscensi Societ[atis] Iesu [i. e Benedicto Malejewski] erectum anno [1695]. - [1695]. - [32] p.
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 69 : Sokolovas1299 : [Oršos maršalkos Jono Druckio Sokolinskio raštas, kuriuo nustatomos Sokolovo (Drohičino pav.) dvaro prievolės Sokolovo evangelikų reformatų bažnyčiai]. - [XVII a. pr.]. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 69 : Sokolovas1299 : [Oršos maršalkos Jono Druckio Sokolinskio raštas, kuriuo nustatomos Sokolovo (Drohičino pav.) dvaro prievolės Sokolovo evangelikų reformatų bažnyčiai]. - [XVII a. pr.]. - 1 lap.
TEXT
Wilner kurjer. - 1939-1940Wilner kurjer. - 1939-1940
TEXT
Usnynė / Teofilis Tilvytis. - 1951Usnynė / Teofilis Tilvytis. - 1951
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 37 : Minskas840 : [LDK evangelikų reformatų senjorų bylos su Antanu Bykovskiu dėl Minsko ir Kaidanavos jurisdikų dokumentai: mokesčių kvitai, įgaliojimai bei Minsko pav. žemės teismo dekretas]. - 1667.VII.30-1789.X.8. - 21 lap., 7 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 37 : Minskas840 : [LDK evangelikų reformatų senjorų bylos su Antanu Bykovskiu dėl Minsko ir Kaidanavos jurisdikų dokumentai: mokesčių kvitai, įgaliojimai bei Minsko pav. žemės teismo dekretas]. - 1667.VII.30-1789.X.8. - 21 lap., 7 dok.
TEXT
Aller Durchlauchtigster Grossmachtiger Konig … - 1709.VII.25. - 3 lap.Aller Durchlauchtigster Grossmachtiger Konig … - 1709.VII.25. - 3 lap.
TEXT
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. 51 : Stebėkiai, Upytės pav.. - 1605-1892. 2764 : [Ukmergės pavieto mokesčių rinkėjo Andriaus Daujanskio pakvitavimas, kad Mykolas Mickevičius Rimvydas iš Stebėkių dvaro Upytės pav. sumokėjo mokesčius]. - 1622.III.8JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. 51 : Stebėkiai, Upytės pav.. - 1605-1892. 2764 : [Ukmergės pavieto mokesčių rinkėjo Andriaus Daujanskio pakvitavimas, kad Mykolas Mickevičius Rimvydas iš Stebėkių dvaro Upytės pav. sumokėjo mokesčius]. - 1622.III.8
TEXT
Burtikes, arba Traukiamieji perkšmelei. - XIX a. pab.Burtikes, arba Traukiamieji perkšmelei. - XIX a. pab.
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 99 : Įvairios vietovės1960 : [Karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio asesorių teismo dekretas Peršajos (Pierszayski, Ašmenos pav.?) klebono kun. Antano Zdankevičiaus (Zdankiewicz) byloje su Ignotu, Mikalojumi ir Adomu Sušickiais (Suszycki) dėl kėsinimosi į Peršajos klebonijos ir Vilniaus kapitulos valdas]. - 1786.III.17. - 6 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 99 : Įvairios vietovės1960 : [Karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio asesorių teismo dekretas Peršajos (Pierszayski, Ašmenos pav.?) klebono kun. Antano Zdankevičiaus (Zdankiewicz) byloje su Ignotu, Mikalojumi ir Adomu Sušickiais (Suszycki) dėl kėsinimosi į Peršajos klebonijos ir Vilniaus kapitulos valdas]. - 1786.III.17. - 6 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvių draugijos Centralinio komiteto nukentėjusiems del karo šelpti apyskaita. - 1915. - XIX, [1], 117, [1], II p.Lietuvių draugijos Centralinio komiteto nukentėjusiems del karo šelpti apyskaita. - 1915. - XIX, [1], 117, [1], II p.
TEXT
Apey darima walge ysz kiarpiu islandu / pagal datiryma Teodora Brandenburga aptiekoriaus Mohilawe ant upes Dniêpra drauga daugiel draugiszcziu môkitu. - 1823Apey darima walge ysz kiarpiu islandu / pagal datiryma Teodora Brandenburga aptiekoriaus Mohilawe ant upes Dniêpra drauga daugiel draugiszcziu môkitu. - 1823
TEXT
Kosakovskių šeimos archyvas. 5 : Kosakovskių dvarų ir kito nekilnojamo turto dokumentai. - 1692-1921. 660 : [Mykolo Stanislovo Kosakovskio Lyduokių dvarui priklausančio Skačiūnų palivarko žemių melioracijos darbų projekto komentaras] [Rankraštis] / Varšuvos melioracijos kompanija. - 1911.VII. - 12 lap., 1 dok.Kosakovskių šeimos archyvas. 5 : Kosakovskių dvarų ir kito nekilnojamo turto dokumentai. - 1692-1921. 660 : [Mykolo Stanislovo Kosakovskio Lyduokių dvarui priklausančio Skačiūnų palivarko žemių melioracijos darbų projekto komentaras] [Rankraštis] / Varšuvos melioracijos kompanija. - 1911.VII. - 12 lap., 1 dok.
TEXT
Laikraštėlių kolekcija : Inkarėlis. - 1923-1930. 365 : Nr.2(22), 1924 m. lapkričio m[ėn.]. - 1924.XI. - 36 p.Laikraštėlių kolekcija : Inkarėlis. - 1923-1930. 365 : Nr.2(22), 1924 m. lapkričio m[ėn.]. - 1924.XI. - 36 p.
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 99 : Įvairios vietovės1987 : [Lydos pavieto vėliavininko Jono Kurčo (Kurcz), žemės teismo sekretoriaus Aleksandro Jono Mosevičiaus (Mosiewicz) ir pilies teismo sekretoriaus Mykolo Kazimiero Jomanto Palevičiaus (Jamont Pollewicz), Mikalojaus Rylos (Ryła) testamento vykdytojų, raštas apie velionio fundaciją iš Vieviorkos dvaro (Lydos pav.) Lydos karmelitų vienuolynui ir bažnyčiai]. - 1680.II.4. - 4 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 99 : Įvairios vietovės1987 : [Lydos pavieto vėliavininko Jono Kurčo (Kurcz), žemės teismo sekretoriaus Aleksandro Jono Mosevičiaus (Mosiewicz) ir pilies teismo sekretoriaus Mykolo Kazimiero Jomanto Palevičiaus (Jamont Pollewicz), Mikalojaus Rylos (Ryła) testamento vykdytojų, raštas apie velionio fundaciją iš Vieviorkos dvaro (Lydos pav.) Lydos karmelitų vienuolynui ir bažnyčiai]. - 1680.II.4. - 4 lap., 1 dok.
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 43 : Omelėnai999 : [Omelėnų palivarko (Ašmenos pav.) nuomos ir išpirkos dokumentai]. - 1690.VIII.1-1698.I.31. - 9 lap., 7 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 43 : Omelėnai999 : [Omelėnų palivarko (Ašmenos pav.) nuomos ir išpirkos dokumentai]. - 1690.VIII.1-1698.I.31. - 9 lap., 7 dok.
TEXT
Laikraštėlių kolekcija : Atrištos akys / vyr. redkolegija: A. Jakubėnas, P. Preikšas, A. Mardosas. - 1940. 1610 : Nr.[2]. - 1940.X.12. - [8] p.Laikraštėlių kolekcija : Atrištos akys / vyr. redkolegija: A. Jakubėnas, P. Preikšas, A. Mardosas. - 1940. 1610 : Nr.[2]. - 1940.X.12. - [8] p.
TEXT
1 - 100 (Total Results 22151)>>