Explore your Results

ThumbnailTitle
Blackadder PrayerbookBlackadder Prayerbook
TEXT
Scone Antiphoner, also called The Carver Choir-bookScone Antiphoner, also called The Carver Choir-book
TEXT
Sweetheart BreviarySweetheart Breviary
TEXT
BrusBrus
TEXT
Asloan ManuscriptAsloan Manuscript
TEXT
Schir William WallaceSchir William Wallace
TEXT
Dean Brown's PrayerbookDean Brown's Prayerbook
TEXT
Bannatyne ManuscriptBannatyne Manuscript
TEXT
Old Maclean bardsOld Maclean bards
TEXT
Easy Gaelic syntaxEasy Gaelic syntax
TEXT
Gaelic topography of Scotland, and what it proves, explainedGaelic topography of Scotland, and what it proves, explained
TEXT
Cuairt an eilthirich, no, Turus a ChriosduidhCuairt an eilthirich, no, Turus a Chriosduidh
TEXT
Gaelic primerGaelic primer
TEXT
Comh-chruinneachadh de laoidhean spioradailComh-chruinneachadh de laoidhean spioradail
TEXT
Còmhradh mu chor na h-EaglaiseCòmhradh mu chor na h-Eaglaise
TEXT
Na baird leathanachNa baird leathanach
TEXT
Pronouncing Gaelic dictionaryPronouncing Gaelic dictionary
TEXT
Sailm Dhaibhidh, maille ri Laoidhean o'n Scrioptur Naomha, chum bhi air an seinn ann an aoradh DhiaSailm Dhaibhidh, maille ri Laoidhean o'n Scrioptur Naomha, chum bhi air an seinn ann an aoradh Dhia
TEXT
Laoidhe spioradalLaoidhe spioradal
TEXT
Dàn, air fògradh nan GàidhealDàn, "air fògradh nan Gàidheal"
TEXT
Litir mhisnich do 'n fhogarrach an AmericaLitir mhisnich do 'n fhogarrach an America
TEXT
Etymological dictionary of the Gaelic languageEtymological dictionary of the Gaelic language
TEXT
Tiomnadh Nuadh ar Tighearna agus ar Slanuigh-Fhir Iosa CriosdTiomnadh Nuadh ar Tighearna agus ar Slanuigh-Fhir Iosa Criosd
TEXT
Christ's famous titles ; Believer's golden chain, and, The straight way to heaven, &cChrist's famous titles ; Believer's golden chain, and, The straight way to heaven, &c
TEXT
Rathad Dhe gu sithRathad Dhe gu sith
TEXT
New and copious vocabulary in two partsNew and copious vocabulary in two parts
TEXT
Saighidear Criosduidh, no na Dleasnais iomchuidh chaum beatha dhiadhaidh chaithe, air an sparradh air an armailt: o eisempleir chorneliusSaighidear Criosduidh, no na Dleasnais iomchuidh chaum beatha dhiadhaidh chaithe, air an sparradh air an armailt: o eisempleir chornelius
TEXT
Laoidhe spioradallLaoidhe spioradall
TEXT
Caraid nam peacachCaraid nam peacach
TEXT
Highland legends and fugitive pieces of original poetryHighland legends and fugitive pieces of original poetry
TEXT
Uilleam TellUilleam Tell
TEXT
Urnuighean air an toirt a leabhar urnuighean Eaglais Aonaichte Shasuinn agus na h-Eiríonn, air an deanamh freagarrach arson aoradh teaghlaichUrnuighean air an toirt a leabhar urnuighean Eaglais Aonaichte Shasuinn agus na h-Eiríonn, air an deanamh freagarrach arson aoradh teaghlaich
TEXT
Curam an anma air earalachadh mar an t-aon ni feumailCuram an anma air earalachadh mar an t-aon ni feumail
TEXT
Dain spioradailDain spioradail
TEXT
Highland drover; or, Domhnul dubh Mcna-beinn, at CarlisleHighland drover; or, Domhnul dubh Mcna-beinn, at Carlisle
TEXT
Iul a' Chriostaidh; no comh-chruinneachadh de naighean air son a h-uile ama agus staide de bheatha a' ChriostaidhIul a' Chriostaidh; no comh-chruinneachadh de naighean air son a h-uile ama agus staide de bheatha a' Chriostaidh
TEXT
Osnaichean bho ifrinn, no, Acain anma damnaiteOsnaichean bho ifrinn, no, Acain anma damnaite
TEXT
NeniaeNeniae
TEXT
Leabhar aithghearr nan ceistLeabhar aithghearr nan ceist
TEXT
An t-slighe, air am bheil am peacach air a ghabhail agus a dol a steach ann an coicheangal nan grasAn t-slighe, air am bheil am peacach air a ghabhail agus a dol a steach ann an coicheangal nan gras
TEXT
Cuairt an oilthirich, or, Turus a ChriosduidhCuairt an oilthirich, or, Turus a Chriosduidh
TEXT
Comhradh eadar Domhnull agus Eóghann, mu thimchioll Eaglais na RòimheComhradh eadar Domhnull agus Eóghann, mu thimchioll Eaglais na Ròimhe
TEXT
Caraid nan GaidhealCaraid nan Gaidheal
TEXT
Tri searmonanTri searmonan
TEXT
Chuairt shamhraidhChuairt shamhraidh
TEXT
Leabhar aith-ghearr ceist co'-thionnal urramach na'n diadhuireanLeabhar aith-ghearr ceist co'-thionnal urramach na'n diadhuirean
TEXT
Beatha agus iompachadh Dhùghaill BochannainBeatha agus iompachadh Dhùghaill Bochannain
TEXT
Ais-eiridh na sean chánoin Albannaich; no, An nuadh oranaiche GaidhealachAis-eiridh na sean chánoin Albannaich; no, An nuadh oranaiche Gaidhealach
TEXT
Comhradh nan cnocComhradh nan cnoc
TEXT
Laoidhe spioradailLaoidhe spioradail
TEXT
Laoidh mu Chruthachadh an t SaoghailLaoidh mu Chruthachadh an t Saoghail
TEXT
Uisge na beathaUisge na beatha
TEXT
Duine-mi-feinDuine-mi-fein
TEXT
Gaelic and English sermons of the late Rev. John Macalister, with memoirGaelic and English sermons of the late Rev. John Macalister, with memoir
TEXT
Sailm Dhaibhidh, maille ri laoidhean o'n Scrioptur NaomhaSailm Dhaibhidh, maille ri laoidhean o'n Scrioptur Naomha
TEXT
Leabhraichean an t-Seann TiomnaidhLeabhraichean an t-Seann Tiomnaidh
TEXT
Dleasdanas nan Gaidheal a thaobh Eaglais an AthleasachaidhDleasdanas nan Gaidheal a thaobh Eaglais an Athleasachaidh
TEXT
Feamaim Earraghaidhiell = Argyllshire seaweedFeamaim Earraghaidhiell = Argyllshire seaweed
TEXT
CumhaCumha
TEXT
On personal and tribal names among the Gaels, etcOn personal and tribal names among the Gaels, etc
TEXT
Sin no trifle = Cha ni faoin idir am peacadhSin no trifle = Cha ni faoin idir am peacadh
TEXT
Righ nan uile chinneach, agus dleasdanas luchd-riaghlaidh na talmhainn d'a fhirinn, agus d'a rioghachd-saRigh nan uile chinneach, agus dleasdanas luchd-riaghlaidh na talmhainn d'a fhirinn, agus d'a rioghachd-sa
TEXT
Seolaidhean do 'n oigridhSeolaidhean do 'n oigridh
TEXT
Sailm DhaibhidhSailm Dhaibhidh
TEXT
Righ-chatair nan gràsRigh-chatair nan gràs
TEXT
Treas leabhar air son nan sgoilean Gae'lachTreas leabhar air son nan sgoilean Gae'lach
TEXT
Urnaighean arson theaghlaichean, &c. = Prayers for families, &c., in GaelicUrnaighean arson theaghlaichean, &c. = Prayers for families, &c., in Gaelic
TEXT
Còir mhòr a' ChriosdaidhCòir mhòr a' Chriosdaidh
TEXT
New Gaelic primer : containing elements of pronunciation, an abridged grammar, formation of words, a list of Gaelic and Welsh vocables of like signification : also a copious vocabulary, with a figured orthoepy : and a choice selection of colloquial phraseNew Gaelic primer : containing elements of pronunciation, an abridged grammar, formation of words, a list of Gaelic and Welsh vocables of like signification : also a copious vocabulary, with a figured orthoepy : and a choice selection of colloquial phrase
TEXT
Poems in English, Scotch, and Gaelic, on various subjectsPoems in English, Scotch, and Gaelic, on various subjects
TEXT
Marb-rann air Sir Tearlach Foirbeis, jar-bharanMarb-rann air Sir Tearlach Foirbeis, jar-bharan
TEXT
Dana diadhaidh air son oigridhDana diadhaidh air son oigridh
TEXT
Spiritual guide = Am fear-iuil spioradailSpiritual guide = Am fear-iuil spioradail
TEXT
Guth o na mairbhGuth o na mairbh
TEXT
Fois shrruidh nan Naomh, no, Solus air staid bheannaichte nan Naomh a' mealtuinn Dhair NmhFois shrruidh nan Naomh, no, Solus air staid bheannaichte nan Naomh a' mealtuinn Dhair Nmh
TEXT
Concise historical proofs respecting the Gael of Alban, or, Highlanders of Scotland as descended of the Caledonian PictsConcise historical proofs respecting the Gael of Alban, or, Highlanders of Scotland as descended of the Caledonian Picts
TEXT
Books and other items printed in Gaelic from 1801 to 1840; 1840-1843 - Cuairtear nan gleann; Volume 4Books and other items printed in Gaelic from 1801 to 1840; 1840-1843 - Cuairtear nan gleann; Volume 4
TEXT
Dàn air AmericaDàn air America
TEXT
Seolaidhean arson a' cholera a shechnadh [sic] agus a leigheasSeolaidhean arson a' cholera a shechnadh [sic] agus a leigheas
TEXT
Aon shònraichte de shearmoinibh taghtaAon shònraichte de shearmoinibh taghta
TEXT
Leabhar na h'Urnuigh Choitchionn, agus frithealaidh nan sacramaideanLeabhar na h'Urnuigh Choitchionn, agus frithealaidh nan sacramaidean
TEXT
Leth-cheud ceist, mu phriomh theagasgaibh agus dhleasdanasaibh an t-Soisgeul, le freagraibh o na sgriobtaireanLeth-cheud ceist, mu phriomh theagasgaibh agus dhleasdanasaibh an t-Soisgeul, le freagraibh o na sgriobtairean
TEXT
Leabhraichean an t-Seann TiomnaidhLeabhraichean an t-Seann Tiomnaidh
TEXT
Eiseirigh na seann chanain Albannaich, no, An nuadh oranaiche GaidhealachEiseirigh na seann chanain Albannaich, no, An nuadh oranaiche Gaidhealach
TEXT
First book for children, in the Gaelic languageFirst book for children, in the Gaelic language
TEXT
Cladhach an tobair = The sinking of the wellCladhach an tobair = The sinking of the well
TEXT
Laoidhean spioradail, air an cnuasachadhLaoidhean spioradail, air an cnuasachadh
TEXT
Tiomnadh nuadh ar Tighearn agus ar Slanuighir Iosa Criosd, air a tharruing o 'n ghreugais chum Gaelic AlbannaichTiomnadh nuadh ar Tighearn agus ar Slanuighir Iosa Criosd, air a tharruing o 'n ghreugais chum Gaelic Albannaich
TEXT
Athghearradh teagaisg ChriostaAthghearradh teagaisg Chriosta
TEXT
Leabhar aithghearr nan ceistLeabhar aithghearr nan ceist
TEXT
Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870; 1847-1849 - T-aoidhe miosail; Part 8Books and other items printed in Gaelic from 1841 to 1870; 1847-1849 - T-aoidhe miosail; Part 8
TEXT
Iomradh air beatha agus ministreileachd an urramaich R. M. McCheyne, ministear an t-soisgeil ann an DundeeIomradh air beatha agus ministreileachd an urramaich R. M. McCheyne, ministear an t-soisgeil ann an Dundee
TEXT
Two ways, and the two ends = An da Chrioch, agus an da ShligheTwo ways, and the two ends = An da Chrioch, agus an da Shlighe
TEXT
Sailm Dhaibhidh, maille ri Laoidhibh, air an Tarruing o na Sgrioptuiribh Naomha, chum bhi air an seinn ann an Aoradh DhéSailm Dhaibhidh, maille ri Laoidhibh, air an Tarruing o na Sgrioptuiribh Naomha, chum bhi air an seinn ann an Aoradh Dhé
TEXT
RoghainnRoghainn
TEXT
Ath-bheachdachadh air na puingibh-teagaisg, agus air na bunaitibh, a tha 'n an aobhar eas-aontachd a thaobh aonaidh eadar an Eaglais Shaoir agus an Eaglais Chléireil AointeAth-bheachdachadh air na puingibh-teagaisg, agus air na bunaitibh, a tha 'n an aobhar eas-aontachd a thaobh aonaidh eadar an Eaglais Shaoir agus an Eaglais Chléireil Aointe
TEXT
Marbhrainn, a rinneadh air diadhairibh urramach, nach maireannMarbhrainn, a rinneadh air diadhairibh urramach, nach maireann
TEXT
Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh, air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic AlbannaichLeabhraichean an t-Seann Tiomnaidh, air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich
TEXT
Osnaichean bho ifrinn, no, Acain anma damnaiteOsnaichean bho ifrinn, no, Acain anma damnaite
TEXT
Da oran oirdheirc, do'n olla ShasgunnachDa oran oirdheirc, do'n olla Shasgunnach
TEXT
1 - 100 (Total Results 11238)>>